Emr Danışmanlık Hizmetleri

 

  • Ana
  • Genel
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 
13 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28440

BAKANLAR    KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3802

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının    1/10/2012 tarihli ve    66939 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici    30 uncu, 3/6/2011 tarihlive 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleriile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2012 tarihindekararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                   

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihlive 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4    ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecekolan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”

MADDE 3 – Aynı Kararın eki;

a) EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL    DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ    YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tabloda 1 numaralı Sektör Koduna karşılık gelen US-97 Kodu “0121, 0122.2” şeklinde,

b) EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL    DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, 4 üncü ve 5 incibölgelere dair satırlarda yer alan “18” ve “20” sektör numaraları “19” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA    BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/C/l ve I/C/2 sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik vemesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.

2- Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.”

MADDE 5 – Bu Karar,    19/6/2012 tarihinden geçerliolmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2012

28328


Yorum

Yorum yapabilmek için buradan Giriş yapınız.

Copyright © 2012-2014 Tüm Hakları Saklıdır. | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlığı
Emr Danışmanlık | Ankara Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık | Emr Danışmanlık | Biyosidal Danışmanlık| Alexa | Google